Welkom op de webpagina voor de bekendmakingen van de gemeente en het OCMW Kuurne

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de gemeente betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) bekend maken overeenkomstig artikel 285 en artikel 286 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Op deze webpagina kan je de volgende documenten van de gemeente en het OCMW Kuurne terugvinden.

  • Gemeenteraad / Raad voor Maatschappelijk Welzijn: agenda, toelichting, besluitenlijst, notulen en sommige integrale besluiten
  • College van burgemeester en schepenen / vast bureau: besluitenlijst en sommige integrale besluiten
  • Burgemeester / voorzitter van het vast bureau: besluitenlijst en sommige integrale besluiten

Je kan zoeken via de kalender of de zoekpagina.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3). Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en -zo nodig- het belang bij inzage of afschrift.

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.


Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@kuurne.be.